Algemene privacy voorwaarden

  1. Introductie

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

  1. Wie zijn we?

Restaurant Rijnzicht is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Sterreschans 156686 MS Doornenburg .

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:
Tel: 0481421308 Email: info@rijnzicht.nl

  1. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, naam, email, telefoon
Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw reservering en u te contacteren wanneer nodig in verband met uw reservering. U zal per email en mogelijk per SMS ook een bevestiging en herinnering(en) voor uw reservering ontvangen. Nadat u bij ons geweest bent kan u van ons een mail ontvangen om uw mening te vragen over uw bezoek.
Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft dmv inschrijven op de nieuwsbrief zal uw email-adres ook gebruikt worden om u via email op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

IP-Adres
Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserveringsflow aan te passen.
Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

Geboortedatum
Uw geboortedatum wordt facultatief gevraagd. Daarmee geeft u ons de toestemming u een speciaal aanbod te doen voor uw verjaardag en u een persoonlijkere behandeling te geven.
Uw leeftijd kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden.

Aanspreektitel/Geslacht
Uw aanspreektitel/geslacht wordt facultatief gevraagd. Daarmee personaliseren wij de communicatie naar u.
Indien u ons de toestemming heeft uw gegevens te mogen gebruiken voor marketingdoeleinden (nieuwsbrief), kan dit gebruikt worden om u een meer specifiek aanbod te sturen.

Allergenen
Wij vragen uw allergenen teneinde hiermee te kunnen rekening houden in het belang van uw gezondheid. Deze informatie die u doorgeeft bij reservering is louter informatief, hier kunnen geen verantwoordelijkheden van afgeleid worden. Gelieve uw allergenen dan ook steeds opnieuw ter plaatste voor de aanvang van de maaltijd aan ons personeel te bevestigen.

Creditcard gegevens
Uw creditcard wordt gevraagd uit contractuele noodzaak. Deze worden enkel gebruikt voor het aanrekenen van een annuleringskost in geval van een late annulering of no-show volgens de voorwaarden opgesteld in onze Algemene Voorwaarden.

  1. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

– Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

– Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie 5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

  1. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Met elk van deze derden zorgen we er voor dat ze dit privacy beleid ook naleven.

Resengo
Wij maken gebruik van het systeem van www.resengo.com als hoofdsysteem voor het beheer van onze reserveringsgegevens.
Resengo zal uw persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder uw duidelijke toestemming dewelke u enkel kan geven op het Resengo-platform zelf. Door te reserveren bij ons geeft u hiervoor dus nooit expliciet de toestemming.
Wanneer u reserveert zal er voor u een passief profiel gecreëerd worden op het Resengo-platform om een matching te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank op basis van email-adres om dubbele registraties te voorkomen en er voor te zorgen dat uw persoonlijke reserveringen op uw eigen naam gegroepeerd worden.

Indien u uw reservering niet voltooit, wordt uw email-adres tijdelijk opgeslagen om u de mogelijkheid te geven uw reservering alsnog af te werken. Op dat moment wordt uw email-adres enkel binnen het Resengo-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons.
Wanneer u uw gegevens aan ons telefonisch doorgeeft zullen wij deze manueel in het Resengo-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van email, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien u uw geboortedatum heeft doorgegeven) of mobiel telefoonnummer.
Wanneer u in de reserveringsflow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen zal u eerst gevraagd worden uw passief profiel te activeren op het Resengo-platform conform het aldaar geldende privacy beleid.
Resengo geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële bedoelingen. Resengo doet ook niet aan direct marketing (commerciële mailings ev. op basis van profiling) met uw persoonsgegevens zonder dat u hiervoor uw expliciete toestemming geeft. . U kan deze toestemming ook steeds weer herroepen eens u deze gegeven zou hebben.
Momenteel bestaat de mogelijkheid om uw gegevens te laten profilen op Resengo nog niet en kan u er dus ook nog geen toestemming voor geven. Indien dit in de toekomst wijzigt, zal u derhalve om uw toestemming kunnen verzocht worden.

  1. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden
U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie 8. Welke rechten heeft u?), tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons.

Uw creditcard-gegevens worden verwijderd zodra de reservering verstreken is.

  1. Van welke cookies maken wij gebruik?

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.
Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Resengo
Garandeert de goede werking van Resengo (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of je ingelogd bent)

Google analytics
Google Analytics verzamelt geaonimiseerde gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de werking te kunnen verbeteren.

Hotjar
Hotjar verzamelt gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de gebruiksvriendelijkheid te kunnen verbeteren.

Application insights
Application insights verzamelt gegevens over de performantie van Resengo met als doel deze te kunnen verbeteren.

Facebook
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

  1. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

– Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

– De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

– Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

– Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

– Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

  1. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per email te communiceren naar het email-adres info@rijnzicht.nl
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.